Privacybeleid

Privacy Statement
Puur+, gevestigd aan Malborg 7 te Beek en Donk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Schoonheidssalon Puur+
Malborg 7
5741 MT Beek en Donk
+31642020210
email : info@puur492.nl
Kvk : 61399205

Lieke van Oorsouw is de Functionaris Gegevensbescherming van Puur+. Zij is te bereiken via info@puur492.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Puur+ verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens zijn nodig om de behandeling correct uit te voeren.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Puur+ verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Gezondheid gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Puur+ verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Dit is noodzakelijk om de behandeling correct te kunnen uitvoeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Puur+ neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Puur+) tussen zit. Puur+ gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Salonized. Dit is een kassasysteem wat alleen door Puur+ zelf gebruikt wordt. De gegevens gaat niet naar een tussenpersoon of naar het bedrijf zelf.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Puur+ bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieen) van persoonsgegevens:
Personalia – tot 2 jaar na de laatste behandeling
Adres – tot 2 jaar na de laatste behandeling
Gezondheid gegevens – tot 2 jaar na de laatste behandeling

Delen van persoonsgegevens met derden

Puur+ verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Puur+ gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Puur+ en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@puur492.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Puur+ wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Puur+ neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@puur492.nl.

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.